สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 13/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 127879
Page Views 236915
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองแพร่ง บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (08 มี.ค. 66 | อ่าน 11 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองกรดละเลิง บ้านขุย หมู่ที่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (08 มี.ค. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทางจากหนองกรดละเลิง ถึงหนองอ้อน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (03 ก.พ. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกจากหนองบัวใหญ่ถึงนานางลำพอง มากคงดี บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย (03 ก.พ. 66 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเส้นทางจากนานายประเชิญ ถึงนานายไสว เจริญรัมย์ บ้านขุย หมู่ที่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (02 ก.พ. 66 | อ่าน 14 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินเส้นทางจากแยกป่ายางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย เชื่อมบ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย (02 ก.พ. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินหินคลุกเส้นทางจากหนองตะโก ถึงโนนทะยอม บ้านขุย ม.6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย (02 ก.พ. 66 | อ่าน 9 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการกปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทางจากถนนทางหลวงเข้าหนองจอก บ้านหนองสะแก หมู่่ที่ 4 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (16 ม.ค. 66 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกซอยบ้านนางดอกไม้ ทองไทย บ้านนองสะแก หมู่ที่ 4 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (16 ม.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กตามแบบมาตรบานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านขุย หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (08 ธ.ค. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ขุดลอกท่าสงกรานต์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (07 ธ.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ขุดลอกหนองมน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (07 ธ.ค. 65 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศจ้างเหมาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (07 ธ.ค. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขุย หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองไผ่หมูที่ 7 (07 ธ.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดขุดลอกหนองกลาง หมู่ที่ 5 (01 ธ.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดขอกลอกหนองจานบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 4 (01 ธ.ค. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศ (25 พ.ย. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการก่อสรเ้างถนน คสล.จากบ้ารนขุยหมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองไผ่หมู่ที่ 7 (17 พ.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย เชื่อมถึงโรงพยาบาลลำทะเมนชัย บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (25 ต.ค. 65 | อ่าน 13 ครั้ง)
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นป่าช้า หมู่ที่ ๑๐ (25 ต.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)