สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2019
ปรับปรุง 13/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 127885
Page Views 236921
 

enlightenedช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
enlightenedช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     -  รายงานการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561mail
     -  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562mail 
     -  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563mail
     -  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564mail

รายงานผลการดำเนินงาน
      -  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2564mail
      -  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2563mail
     -  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562mail
     -  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2561mail
     -  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2560mail


     -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564mail
     -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563mail
     -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562mail
     -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561mail
     -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561mail
     -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560mail
     -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560mail


     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) รอบ 6 เดือนmail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) รอบ 12 เดือนmail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) รอบ 6 เดือนmail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) รอบ 12 เดือนmail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) รอบ 6 เดือนmail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) รอบ 12 เดือนmail
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) รอบ 6 เดือmail


     -  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)mail
     -  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564mail
     -  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563mail

     -  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)mail
     -  รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563mail

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
     -  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563mail
     -  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562mail
     -  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561mail


รายงานการประเมินประสิทธิภาพ อปท.
     -  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565mail
     -  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564mail
     -  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563mail
     -  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562mail
     -  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561mail

     -  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564mail
     -  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563mail
     -  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2562mail
     -  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561mail
     -  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560mail

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
     รายงานผลโครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯmail
     -  ร่ายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งmail
     -  รายงานผลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯmail
     -  รายงานผลโครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อแม่ฯmail

     -  รายงานผลโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาสิ่งแวดล้อมmail
     -  รายงานผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการประชาชนmail
     -  รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2563mail
     -  รายงานผลการจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการฯ ปี 2563mail