เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2560

 

รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย