แผนดำเนินการ

แผนดำเนินการประจำปี 2561


สถิติการให้บริการข้อมูลรายรับรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
งบแสดงฐาานะทางการเงิน

ข้อมูลรายรับรายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐาานะทางการเงิน

แผนจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2558/2559/2560

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน 1 2 3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี