บุคลากร


นางเสาวภา ประภาสโนบล
ปลัดเทศบาล

นางสุนันทา เทนไธสง
รองปลัดเทศบาล

สำนักปลัด

นางนุชรี วุฒิพุทธศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนิตยา บุญผูก
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นางสาวสุดาวดี ปีตะเสน
นัก
วิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นายยศพล ทิพย์เนตร
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

น.ส.อริษา อาสสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นางสาวณัชชา พะนะลาบ
พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ถนอมศรี ทันไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อัญชลี ทองไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอรุณ กล้าหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิศิษฐ์ ศรีแสดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนโชติ แหงไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

นางจิตฐิมา หยั่งบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.นิภาพร เทนไธสง
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ

นางสุปรียา มูลจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นายอุทัย ชอบการไร่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

นางวรินดา ชนะค้า
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
น.ส.พิไลวรรณ นกแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.จารุวรรณ สันทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อรวรรณ กล้าหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

นายวิษณุกร ทัดกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางน้ำตาล ทัดกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายมณี คำผาย
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุพิชชา ทนน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุนันทา เทนไธสง

รองปลัดเทศบาล
รักษาการแทน หัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

น.ส.ภณิดา เบื้องกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส. กัณนิกา ปะทักขินัง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายชนะชัย เหล็กพิมาย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกฤษณะ จันทร์อ่อ่น
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุรพล นิดใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายคมสัน เหล็กพิมาย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสงกรานต์ สีหริ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสน ทองไทย
พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา
นายวิษณุกร ทัดกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการแทน หัวหน้ากองการศึกษา
น.ส.คัทลียา กัณหา
นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติการ

น.ส.จุฬารัตน์ หมั่นการ
ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.มะลิ ฤทธิ์ไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.พรพิมล แสนมาศ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ขนิษฐา ทันไธสง
ผู้ดูแลเด็ก