สภาพทั่วไป
คำขวัญจังหวัด เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
คำขวัญเทศบาลตำบลขุย แหล่งทรายน้ำจืดชั้นดี มากมีแหล่งกักเก็บน้ำ ตำบลขุยชื่อไม่ซ้ำ อยู่คู่ค้ำลำทะเมนชัย
ที่อยู่สำนักงาน 89 หมู่ที่ 5 ถนนชุมพวง-ทางพาด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ 0-4496-4201
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4400-9818
สภาพทั่วไป สภาพชุมชน


ข้อมูล อปท 8 ด้าน
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเงินการคลัง

ประกาศยกฐานะ