ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2549
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ.2550
เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2555
ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550
ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552)
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552)
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (กรณีเทศบาลดำเนินการเอง) พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
(กรณีเทศบาลดำเนินการเอง) พ.ศ.2557
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำ พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. 2556
เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550
เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2549
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554
เทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลขุย
พ.ศ.2557
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559