<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

 


ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
สอบถามเพิ่มเติม : งานพัสดุ กองคลัง 0-4400-9818

เชิญชวนเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเส้นสวนบ้านลุงอ๊อดเข้าดง ม.7 บ้านหนองไผ่ ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินหนองหนองเครือจาน ม.10 บ้านขุยใหม่พัฒนา ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินหนองผักแว่น ม.10 บ้านขุยใหม่พัฒนา ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมระบบการระบายน้ำ บ่อพัก ว่างท่อ ระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางไป รพ.ลำทะเมนชัย ม.7 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมระบบการระบายน้ำ บ่อพัก ว่างท่อ ระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางกลางบ้าน -ศาลปู่ตา ม.4 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมระบบการระบายน้ำ บ่อพัก ว่างท่อ ระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางไปมาบป่ากุง ม.4 ต.ขุย ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบการระบายน้ำ บ่อพัก ว่างท่อ ระบายน้ำ ซอยหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 หมุ่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายเขตบริการน้ำประปา (ระบบประปา หมู่บ้าน) คุ้มอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายเขตบริการน้ำประปา (ระบบประปา หมู่บ้าน) ซอยบ้านตายุ้ย หมู่ที่ 10 ตำบลขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการขยายเขตบริการน้ำประปา (ระบบประปา หมู่บ้าน) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ประปาหมู่บ้านถึงศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้ม
เด็กอนามัย หมู่ที่ 6 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านโหนองโป่ง ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นหนอง สระโคก-ทาง สปก. บ้านโนนชุมพวง หมู่ที่ 5 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นายพนม ศิลประกอบ่ บ้านขุย หมู่ที่ 6 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำเส้นทางหมุ่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2) ตำบลขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกจากบ้านตา
พัฒนาคุ้มเมืองยางเข้าดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกหนองกระทุ่ม-ตกตาขาว บ้านโนนชุมพวง หมู่ที่ 5 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกฝั่งทิศเหนือ หนองชุมพวง บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ เครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มอ่างทอง (ต่อของเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นางติ๋ว เพ็ญการ บ้านโนนชุมพวง หมู่ที่ 5 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคมโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกข้างโรงเรียน ลำทะเมนชัยพิทยาคม บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายจักรี ถึงแยกบ้านนายยม บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากสามแยก บ้านนายยุทธถึงบ้านนายน้อย บ้านโนนชุมพวง หมู่ที่ 5 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำเส้นทางหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองมิยาซาวา -หนองกระทุ่ม บ้านโนนชุมพวง ม.5 คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำและคันคูสระ (จุดที่ 1,4) หนองพวง (จุดที่ 2) คลองไส้ไก่่-คลองมิยาซาวา (จุดที่ 3) หนองพวง-คลองมิยาซาวา บ้านโนนชุมพวง ม.5 คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินเส้นทาง หนองกระทุ่ม - หนองกกตาขาว บ้านโนนชุมพวง ม.5 คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ (จุดที่ 1-2) หนองกรดละเลิง-หนองตะโก-หนองตลาด บ้านขุย ม.6 (จุดที่ 3) หนองบัวใหญ่-คลองอีสานเขียว บ้านขุยใหม่พัฒนา ม.10 คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน สท.สังเวียน บ้านขุย ม.6 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางลง หนองตะโก (บริเวณนานายชั้น ทุ่งนา ) ม.6 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้านด้าน ตะวันออก ม.5 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับถนนดิน, ถนนลูกรัง, ถนนดินเสริมหินคลุก ภายในเขตเทศบาลตำบลขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยก-ถนนด้านตะวันตก (หลังโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม) ม.7 ต.ขุย คลิก
ชิญชวนเชิญชวนเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) คลิก
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.เส้นสามแยกข้างโรงเรียน บ้านขุยวิทยา (ต่อ-เขตตำบลช่องแมว) บ้านหนองสะแก ม.4 ต.ขุย คลิก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กซอยณรงค์ศิลป์ 1, ซอยณรงค์ศิลป์ 2 (ต่อของเดิม) ม.10 ต.ขุย คลิก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กเส้นข้างโรงเรียนหนองไผ่
พิทยาคมด้านทิศใต้ ม.7 ต.ขุย คลิก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กเส้นทางลัดไปโรงพยาบาล หนองบัววง ม.1 ต.ขุย คลิก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มแลไสวถึงบ้านนางสัมพันธ์ ม.10 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มหัวทำนบ (ต่อของเดิม)
บ้านหนองสะแก ม.4 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ
ให้รอบหมู่บ้าน บ้านโนนชุมพวง ม.5 ต.ขุย คลิก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาคุ้มเมืองย้างบ้านหนองไผ่ ม.7 ต.ขุย คลิก
ราคากลางสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิก
โครงการเส้นทางเข้าอ่างหนองไผ่ 1 หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 7 ตำบลขุย คลิก
ซ่อมแซมเส้นทางหนองตลาด บ้านขุยใหม่พัฒนา ม.10 ต.ขุย คลิก
ซ่อมแซมถนนเส้นไปมาบป่ากรุง หมู่ที่ 4 คลิก
ซ่อมแซมถนนเส้นหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 คลิก
โครงการซ่อมแซมทางลงหนองตะโก หมู่ที่ 6 บ้านขุย คลิก
โครงการวางท่อระบายน้ำหนองกกตาขาว หมู่ที่5บ้านโนนชุมพวง คลิก
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หนองกระทุ่ม บ้านหนองโป่ง ม.3 ต.ขุย คลิก
โครงการซ่อมแซมถนนดินฝั่งทิศใต้หนองชุมพวงใหญ่ ม.10 ตำบลขุย คลิก
โครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.6 เชื่อม ม.10 ต.ขุย คลิก
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคสล.แยกข้างโรงเรียนบ้านขุยวิทยาถึง
เขตบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 คลิก
โครงการเส้นทางขึ้นอ่างหนองไผ่ 1 ม.6 ต.ขุย คลิก