free-counter-plus.com


แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สอบถาม
ติชม แนะนำ
ทางช่องทางไลน์ที่นี่


หรือ

 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 2561-2564 คลิก
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 2559-2563 คลิก
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 2560-2564 คลิก
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี ปี 2561-2565 คลิก
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 2562-2564 คลิก
  รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิก
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น คลิก
แผนป้องกันปราบปรามกรทุจริตและประพฤติมิชอบ 2562 คลิก
รายงานผลกาารดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.262-2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1รอบ 6เดือน)
คลิก

 

ภาพกิจกรรม อ่านจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ :จัดซื้อจัดจ้าง :

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คลิก
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้สูงอายุ คลิก
ผลการดำเนินงานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม คลิก
ประกาศผลการดำเนินการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ปี2561 คลิก
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ไตรมาส2 งบประมาณ 61 คลิก
ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคม คลิก
ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 2560 คลิก
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรับจ่ายพัสดุประจำปี 2560 คลิก
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี คลิก
บทบาทภารกิจของเทศบาล คลิก
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน คลิก คลิก
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คลิก คลิก
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีตำบลขุย คลิก
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย คลิก
ประชาสัมพันธ์การป้องกันวาตภัยและดินโคลนถล่ม คลิก 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ / ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือประชาชน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งก่อสร้างอาคาราตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง โปรยแผ่นประกาศ ใบปลิว
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การขอเปลี่ยนผู้คุมงาน
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนย้าย
สิ่งปฏิกูล
การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
อาคาร
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้าง อปท.
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
การขอบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่ะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทาง
เข้า ออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนัำมัน
ขอใบรับรองการก่อร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้าย มาตรา32
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(ระยะที่ 1ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอใบอนญาต)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนญาต)
การขอต่อใบอนุุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูล
การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จ
รายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)  
การขอรับบำเหน็จปกติของของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำ
ของ อปท ถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลกจ้างประจำหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวของ อปท ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่)  
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 (กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัด อปท.
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1
ขั้นตอนออกคำสั่งรับใบอนญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2
ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

คลิกที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/m6mbs4
หรือ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

คลิกที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/m6mbs4
หรือ